Politika e Privatësisë lysbyrb.com

Publikimi tetor 2022

Në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, ne, RB Self Laser Revolution GmbH (në tekstin e mëtejmë ne), shpjegojmë se si mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale në faqen e internetit lysbyrb.com. Të dhënat personale nënkupton të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një person specifik ose të identifikueshëm.

Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave është krijuar për të përmbushur kërkesat e Aktit Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave (“DSG”) dhe Aktit të rishikuar Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave (“revDSG”). Megjithatë, nëse dhe në çfarë mase këto ligje janë të zbatueshme varet nga rasti individual.

1. Llogaridhënia

RB Self Laser Revolution GmbH është përgjegjëse për përpunimin e të dhënave që përshkruajmë këtu, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në raste individuale. Nëse keni shqetësime për mbrojtjen e të dhënave, mund t’i dërgoni ato tek ne në adresën e mëposhtme të kontaktit:

 • RB Self Laser Revolution GmbH, Nauenstrasse 67, 4052 Basel
 • Telefoni: +41 76 339 02 12
 • Email: info@royalbeauty.me

Përfaqësuesi ynë në ZEE sipas Nenit 27 GDPR (nëse kërkohet) është:

 • RB Self Laser Revolution GmbH, Nauenstrasse 67, 4052 Basel

2. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale

Ne kryesisht përpunojmë të dhënat personale që marrim nga klientët tanë dhe partnerët e tjerë të biznesit si pjesë e marrëdhënies sonë të biznesit me ta dhe njerëzit e tjerë të përfshirë, ose që mbledhim nga përdoruesit kur operojmë faqet tona të internetit. Kjo mund të përfshijë në veçanti:

 • Emrat
 • Data e lindjes
 • Adresë
 • Numër telefoni
 • Adresa e postës elektronike

Në parim, ne përpunojmë të dhënat personale vetëm në përputhje me ligjet për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme për ne ose nëse personi në fjalë ka dhënë pëlqimin e tij ose të saj ose një bazë tjetër ligjore për këtë. Përpunimi bëhet në masën që është e nevojshme për qëllimin përkatës. Përpunimi i të dhënave përfshin në veçanti prokurimin, ruajtjen, përdorimin, ripërpunimin, transmetimin, arkivimin dhe shkatërrimin e të dhënave personale të mbledhura.

Përveç të dhënave që na jepni drejtpërdrejt, kategoritë e të dhënave personale përfshijnë, në veçanti, trajtimet tuaja të rezervuara dhe të dhëna të tjera në lidhje me përdorimin e faqes në internet (p.sh. adresën IP, adresën MAC të smartphone ose kompjuterit, informacione rreth Pajisja dhe cilësimet, kukit, data dhe ora e vizitës, faqet dhe përmbajtja e aksesuar, funksionet e përdorura, referenca e faqes së internetit, informacioni i vendndodhjes).

3. Detyrimi për të dhënë të dhëna personale

Si pjesë e marrëdhënies sonë të biznesit, ju duhet të siguroni të dhënat personale që kërkohen për të krijuar dhe kryer një marrëdhënie biznesi dhe për të përmbushur detyrimet kontraktuale të lidhura (si rregull, ju nuk keni detyrim ligjor të na jepni të dhëna). Pa këto të dhëna, ne përgjithësisht nuk do të jemi në gjendje të lidhim ose përpunojmë një kontratë me ju. Faqja e internetit nuk mund të përdoret as nëse informacione të caktuara për të siguruar trafikun e të dhënave (p.sh. adresa IP) nuk zbulohen.

4. Qëllimet e përpunimit të të dhënave

Ne përdorim të dhënat personale që mbledhim kryesisht për të lidhur dhe përpunuar kontratat tona me klientët dhe partnerët tanë të biznesit, veçanërisht me klientët tanë si pjesë e shërbimeve të ofruara në lysbrb.com dhe blerjes së produkteve dhe shërbimeve nga furnitorët dhe nënkontraktorët tanë, dhe për të përmbushur detyrimet tona ligjore brenda dhe jashtë vendit.

Përveç kësaj, ne përpunojmë të dhënat personale nga ju, për aq sa lejohet dhe na duket e përshtatshme, për qëllimet e mëposhtme në të cilat ne (dhe nganjëherë palët e treta) kemi një interes legjitim që korrespondon me qëllimin:

 • Ofrimi i faqes sonë të internetit dhe platformave të tjera;
 • Ofrimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i ofertave, shërbimeve dhe faqeve tona të internetit në të cilat jemi të pranishëm;
 • Ekzaminimi dhe optimizimi i procedurave për analizën e nevojave me qëllim të kontaktit të drejtpërdrejtë me klientët dhe mbledhjes së të dhënave personale nga burime të aksesueshme publikisht me qëllim të blerjes së klientit;
 • Reklama dhe marketing;
 • Hulumtimi i tregut dhe opinionit, monitorimi i medias;
 • Pohimi i pretendimeve ligjore dhe mbrojtja në lidhje me mosmarrëveshjet ligjore dhe procedurat qeveritare;
 • Parandalimi dhe hetimi i veprave penale dhe sjelljeve të tjera të pahijshme (p.sh. kryerja e hetimeve të brendshme, analiza e të dhënave për të luftuar mashtrimin);
 • Garancitë e operacioneve tona, në veçanti IT, faqet tona të internetit, aplikacionet dhe platformat e tjera;
 • Blerja dhe shitja e zonave të biznesit, kompanive ose pjesëve të kompanive dhe transaksioneve të tjera të korporatave dhe transferimi shoqërues i të dhënave personale, si dhe masat për menaxhimin e biznesit dhe në masën që RB Technologies GmbH përputhet me detyrimet ligjore dhe rregullatore.

Nëse na keni dhënë pëlqimin për të përpunuar të dhënat tuaja personale për qëllime specifike (p.sh. kur regjistroheni për të marrë buletinet), ne do t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale brenda kornizës dhe bazuar në këtë pëlqim, përveç nëse kemi një bazë tjetër ligjore dhe kemi një bazuar në legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme për ne. Një pëlqim i dhënë mund të revokohet në çdo kohë për të ardhmen, por kjo nuk ka asnjë efekt në përpunimin e të dhënave që tashmë ka ndodhur.

5. Përpunimi i të dhënave nga palët e treta

5.1 Caktimi i një takimi

Për të rregulluar takimet, ne mbledhim të dhënat tuaja nëpërmjet një aplikacioni në internet nga Belbo Business Software GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin. Për këtë qëllim, të dhënat personale që futni do të përpunohen nga Belbo Business Software GmbH, veçanërisht duke krijuar një profil klienti. Deklarata juaj për mbrojtjen e të dhënave mund të gjendet në lidhjen e mëposhtme: https://belbo.ch/datenschutzerlaerung/. Marrësit e ekskluzivitetit janë drejtpërdrejt përgjegjës për përpunimin e të dhënave që kryhet për të rregulluar një takim me një ekskluzivitet (krh. 5.2). RB Self Laser Revolution GmbH vepron si nënkontraktor për franshizuesit përkatës për të përpunuar takimet dhe kontratat.

5.2 Zbatimi i shërbimeve kozmetike l Përpunimi nga ekskluzivitet

Ne nuk i kryejmë vetëm shërbimet tona kozmetike. Këto ofrohen gjithashtu nga franshizuesit tanë, të cilët kanë personat e tyre juridikë dhe drejtojnë studiot e tyre si ekskluzivitet. Për këtë qëllim, ne transmetojmë të dhënat që mblidhen nëpërmjet programuesit të jashtëm të Belbo Business Software GmbH (shih caktimin e takimeve 5.1). Vetëm të dhënat e kërkuara për të përpunuar takimin, kryerjen e trajtimit të rezervuar dhe kryerjen e pagesës do t’i kalohen ekskluzivitetit specifik. Një përmbledhje e ekskluziviteteve mund të gjendet në faqen tonë të internetit nën titullin “Vendndodhjet”.

5.3 Cookies / gjurmimi dhe teknologji të tjera që lidhen me përdorimin e faqes sonë të internetit

Ne zakonisht përdorim “cookies” dhe teknika të ngjashme në faqet tona të internetit që lejojnë identifikimin e shfletuesit ose pajisjes tuaj. Një cookie është një skedar i vogël që dërgohet në kompjuterin tuaj ose ruhet automatikisht në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare nga shfletuesi i internetit që përdorni kur vizitoni faqen tonë të internetit. Kjo na lejon t’ju njohim kur të vizitoni përsëri këtë faqe interneti, edhe nëse nuk e dimë se kush jeni. Përveç cookie-ve që përdoren vetëm gjatë një sesioni dhe fshihen pas vizitës tuaj në uebfaqe (“cookies sesioni”), cookie-t mund të përdoren gjithashtu për të ruajtur cilësimet e përdoruesit dhe informacione të tjera për një periudhë të caktuar kohore (p.sh. dy vjet) (” cookie të përhershme “). Sidoqoftë, mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të refuzojë skedarët e skedarëve, t’i ruajë ato vetëm për një seancë ose t’i fshijë ato para kohe. Shumica e shfletuesve janë të paracaktuar për të pranuar kuki. Ne përdorim cookie të përhershme në mënyrë që ju të mund të ruani preferencat e përdoruesve (p.sh. gjuha, identifikimi automatik), në mënyrë që të kuptojmë më mirë se si i përdorni ofertat dhe përmbajtjen tonë dhe në mënyrë që t’ju tregojmë oferta dhe reklama të përshtatura për ju (gjë që mund të ndodhë gjithashtu në faqet e internetit të kompanive të tjera; megjithatë, ata nuk do ta mësojnë nga ne se kush jeni, nëse e dimë edhe vetë këtë, sepse ata shohin vetëm se i njëjti përdorues është në faqen e tyre të internetit që ishte në një faqe të caktuar në faqen tonë). Disa nga biskotat vendosen nga ne, disa nga kontraktorët me të cilët punojmë. Nëse bllokoni kuki, disa funksione (p.sh. zgjedhja e gjuhës, karroca e blerjeve, proceset e porositjes) mund të mos funksionojnë më.

Në disa nga buletinet tona dhe emailet e tjera të marketingut, dhe në masën e lejuar, ne përfshijmë gjithashtu elementë imazhi të dukshëm dhe të padukshëm, të cilët, kur merren nga serverët tanë, na mundësojnë të përcaktojmë nëse dhe kur e keni hapur e-mailin në mënyrë që ne mund të matni edhe këtu dhe të kuptoni më mirë se si mund t’i përdorni ofertat tona dhe t’i përshtatni ato për ju. Ju mund ta bllokoni këtë në programin tuaj të postës elektronike; shumica janë të paracaktuara për ta bërë këtë.

Duke përdorur faqet tona të internetit dhe duke dhënë pëlqimin për të marrë gazeta dhe emaile të tjera marketingu, ju pranoni përdorimin e këtyre teknikave. Nëse nuk e dëshironi këtë, duhet të vendosni programin e shfletuesit ose të postës elektronike në përputhje me rrethanat.

Për shembull, ne përdorim Google Analytics ose shërbime të krahasueshme në faqet tona të internetit. Ky është një shërbim i palës së tretë që mund të gjendet në çdo vend të botës. Në mënyrë të veçantë, ne përdorim veglat e mëposhtme të cookie-ve dhe gjurmimit:

 • Google Analytics dhe Google Search Engine: Me këtë ne mund të masim dhe vlerësojmë përdorimin e faqes së internetit (jo personale). Për këtë qëllim përdoren gjithashtu cookie të përhershme nga Google LLC ose Alphabet Inc., të cilat vendosen nga ofruesi i shërbimit Google. Duke vendosur këto cookie, ne mund t’u ofrojmë reklama të synuara përdoruesve të faqes sonë të internetit në platformat e Google si YouTube ose Motori i Kërkimit Google nëse ata tregojnë një sjellje të caktuar përdoruesi. Një shembull i një sjelljeje të tillë do të ishte kur ju keni pyetur për një shërbim, por nuk keni caktuar një takim.
  Google Ireland mbështetet në Google LLC me bazë në SHBA si procesor. Këto janë të gjitha filialet e Alphabet Inc., gjithashtu me bazë në SHBA. Ne e kemi konfiguruar shërbimin në atë mënyrë që adresat IP të vizitorëve nga Google në Evropë të shkurtohen përpara se të përcillen në SHBA dhe për këtë arsye nuk mund të gjurmohen. Ne kemi çaktivizuar cilësimet “Ndarja e të dhënave” dhe “Signals”. Megjithëse mund të supozojmë se informacioni që ndajmë me Google nuk janë të dhëna personale për Google, është e mundur që Google të nxjerrë përfundime në lidhje me identitetin e vizitorëve nga këto të dhëna për qëllimet e veta, të krijojë profile personale dhe t’i përdorë këto të dhëna me Google – Mund të lidhë llogaritë e këtyre njerëzve. Nëse jeni regjistruar vetë te ofruesi i shërbimit, edhe ofruesi i shërbimit ju njeh. Përpunimi i të dhënave tuaja personale nga ofruesi i shërbimit është më pas përgjegjësi e ofruesit të shërbimit në përputhje me rregulloret e tij për mbrojtjen e të dhënave. Ofruesi i shërbimit na tregon vetëm se si përdoret uebsajti ynë përkatës (asnjë informacion për ju personalisht).
 • Facebook Pixel: Kjo vendos skedarë të përhershëm nga Meta Platforms Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Kjo është një degë e Meta Platforms Inc., e cila është me bazë në SHBA. Kjo na mundëson të zbulojmë se si përdoruesit hyjnë në faqen tonë të internetit përmes platformave Meta si Facebook, Instagram dhe WhatsApp, të analizojmë sjelljen e tyre dhe, në varësi të sjelljes së përdoruesit, t’i synojmë ata me reklama.
  Të dhënat që mbledh Meta kur përdor Facebook dhe Instagram përcillet edhe në SHBA. Përpunimi i të dhënave tuaja personale nga ofruesi i shërbimit është më pas përgjegjësi e ofruesit të shërbimit në përputhje me rregulloret e tij për mbrojtjen e të dhënave. Ofruesi i shërbimit na tregon vetëm se si përdoret uebsajti ynë përkatës (asnjë informacion për ju personalisht).
 • SEO All in One: Duke vendosur një cookie të përhershme, kjo shtojcë mbledh të dhëna personale joidentifikuese për të analizuar sjelljen e përdoruesit dhe për të optimizuar renditjen e faqes së internetit në motorët e kërkimit. Nuk përpunohet asnjë e dhënë që ju identifikon ose ju bën të identifikueshëm.

Ne përdorim gjithashtu të ashtuquajturat shtojca nga rrjetet sociale si Facebook, Twitter, YouTube ose Instagram në faqet tona të internetit. Ju mund ta shihni këtë në secilin rast (zakonisht përmes simboleve përkatëse). Ne i kemi konfiguruar këta artikuj që të çaktivizohen si parazgjedhje. Nëse i aktivizoni (duke klikuar), operatorët e rrjeteve sociale përkatëse mund të regjistrojnë se jeni në faqen tonë të internetit dhe ku dhe mund ta përdorin këtë informacion për qëllimet e tyre. Përpunimi i të dhënave tuaja personale është përgjegjësi e këtij operatori sipas rregulloreve të tij për mbrojtjen e të dhënave. Ne nuk marrim asnjë informacion për ju nga ai.

5.4 Transferimi i të dhënave dhe transferimi i të dhënave jashtë vendit

Si pjesë e aktiviteteve tona të biznesit dhe për qëllimet e përcaktuara në seksionin 3, ne gjithashtu ua zbulojmë të dhënat personale palëve të treta, në masën që lejohet dhe konsiderohet e përshtatshme, ose sepse ata i përpunojnë ato për ne ose sepse i përdorin ato për qëllimet e tyre ( franchisees) duan të përdorin. Në veçanti, kjo ka të bëjë me pozicionet e mëposhtme:

 • Ofruesit tanë të shërbimeve (brenda RB Self Laser Revolution Group dhe jashtë, si bankat, kompanitë e sigurimit), duke përfshirë përpunuesit (si p.sh. ofruesit e IT);
 • Tregtarët, furnitorët, nënkontraktorët dhe partnerët e tjerë të biznesit;
 • Franshizë të RB Self Laser Revolution GmbH;
 • Autoritetet, zyrat apo gjykatat zyrtare vendase dhe të huaja;
 • Blerësit ose palët e interesuara për të blerë njësi biznesi, kompani ose pjesë të tjera të Grupit RB Self Laser Revolution;
 • Kompani të tjera të Grupit RB Self Laser Revolution;

të gjithë marrësit e zakonshëm.

Këta marrës janë pjesërisht vendas, por mund të jenë kudo në tokë. Në veçanti, duhet të prisni që të dhënat tuaja të transmetohen në të gjitha vendet në të cilat RB Technologies përfaqësohet nga kompanitë e grupit, degët, ekskluzivitetet ose vendndodhje të tjera, si dhe në vende të tjera në Evropë dhe SHBA, ku ofruesit e shërbimeve që ne përdorim janë. e vendosur.

Nëse një marrës ndodhet në një vend pa mbrojtje adekuate ligjore të të dhënave, ne e detyrojmë marrësin kontraktualisht të respektojë rregulloret e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave, përveç rastit kur ata tashmë i nënshtrohen një sërë rregulloresh të njohura ligjërisht për mbrojtjen e të dhënave dhe ne nuk mund të mbështetemi në një klauzolë përjashtimi . Një përjashtim mund të zbatohet në rastin e procedimeve ligjore jashtë vendit, por edhe në rastet e interesit publik mbizotërues ose nëse një kontratë kërkon një zbulim të tillë, nëse keni dhënë pëlqimin tuaj ose nëse ka të bëjë me të dhënat që keni bërë përgjithësisht të aksesueshme dhe përpunimin e të cilave keni nuk kundërshtohet.

Shumë vende jashtë Zvicrës, BE-së dhe ZEE-së nuk kanë aktualisht ligje që garantojnë një nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave nga pikëpamja e DSG-së. Kjo mbrojtje ligjore më e dobët ose e munguar mund të kompensohet pjesërisht me masat paraprake kontraktuale të përmendura. Megjithatë, masat paraprake kontraktuale nuk mund të eliminojnë të gjitha rreziqet (veçanërisht nga aksesi i qeverisë jashtë vendit). Ju duhet të jeni të vetëdijshëm për këto rreziqe të mbetura, edhe nëse rreziku mund të jetë i ulët në raste individuale.

6. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave personale

Ne përpunojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve tona kontraktuale dhe ligjore ose për qëllime të tjera të ndjekura me përpunimin, p.sh. për kohëzgjatjen e të gjithë marrëdhënies së biznesit (nga fillimi, përpunimi për zgjidhjen e një kontrate) si dhe në përputhje me detyrimet e ruajtjes dhe dokumentacionit ligjor. Është e mundur që të dhënat personale të ruhen për kohën në të cilën mund të ngrihen pretendime kundër kompanisë sonë dhe për aq sa ne jemi të detyruar ligjërisht ta bëjmë këtë ose interesat legjitime të biznesit e kërkojnë këtë (p.sh. për qëllime provash dhe dokumentacioni). Sapo të dhënat tuaja personale të mos kërkohen më për qëllimet e mësipërme, ato do të fshihen ose bëhen anonime sa më shumë që të jetë e mundur.

7. Siguria e të dhënave

Ne marrim masat e duhura të sigurisë teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga qasja dhe keqpërdorimi i paautorizuar. Megjithatë, ne mund të sigurojmë vetëm zonat që ne kontrollojmë. Ne gjithashtu i detyrojmë përpunuesit tanë të marrin masat e duhura të sigurisë. Megjithatë, rreziqet e sigurisë në përgjithësi nuk mund të përjashtohen plotësisht; Rreziqet e mbetura janë të pashmangshme.

8. Profilizimi

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale pjesërisht automatikisht me qëllim të vlerësimit të disa aspekteve personale (profilimit). Ne përdorim profilizimin në veçanti për të qenë në gjendje t’ju ofrojmë informacion dhe këshilla të synuara rreth produkteve. Ne përdorim mjete vlerësimi që na mundësojnë të komunikojmë dhe të reklamojmë sipas nevojës, duke përfshirë hulumtimin e tregut dhe opinionit. Kjo bëhet nëpërmjet ofruesve të palëve të treta Google dhe Meta si pjesë e fushatave tona reklamuese, pa qenë në gjendje të shohim se cilët njerëz janë të përfshirë në mënyrë specifike (shih 5.3 Cookies / Ndjekja më lart).

Në parim, ne nuk përdorim vendimmarrje automatike plotësisht të automatizuar për të krijuar dhe zbatuar marrëdhëniet e biznesit ose ndryshe. Nëse ne përdorim procedura të tilla në raste individuale, ne do t’ju informojmë për këtë veçmas, me kusht që kjo të kërkohet me ligj dhe do t’ju informojmë për të drejtat e lidhura.

9. Të drejtat e subjektit të të dhënave

Brenda kuadrit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme për ju dhe në masën e parashikuar në të, ju keni të drejtën e informacionit, korrigjimit, fshirjes, të drejtën e kufizimit të përpunimit të të dhënave dhe përndryshe të drejtën për të kundërshtuar përpunimin tonë të të dhënave, veçanërisht ato për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, profilizimi i operuar për reklamim të drejtpërdrejtë dhe interesa të tjera legjitime në përpunimin dhe zbulimin e të dhënave të caktuara personale me qëllim të transmetimit në një organ tjetër (i ashtuquajturi transportueshmëri e të dhënave). Ju lutemi vini re, megjithatë, se ne rezervojmë të drejtën për të kërkuar kufizimet ligjore nga ana jonë, për shembull nëse jemi të detyruar të ruajmë ose përpunojmë të dhëna të caktuara, kemi një interes mbizotërues në këtë (në masën që ne mund ta kërkojmë këtë) ose ju nevojiten ato për pohimin e kërkesave të kërkuara. Nëse keni ndonjë kosto, ne do t’ju informojmë paraprakisht. Ne ju kemi informuar tashmë për mundësinë e revokimit të pëlqimit tuaj në seksionin 3.

Ushtrimi i të drejtave të tilla zakonisht kërkon që ju të provoni qartë identitetin tuaj (p.sh. me një kopje të një karte identiteti, kur identiteti juaj nuk është i qartë ose nuk mund të verifikohet). Për të mbrojtur të drejtat tuaja, mund të na kontaktoni në adresën e dhënë në seksionin 1.

Çdo subjekt i të dhënave ka gjithashtu të drejtën të zbatojë pretendimet e tij në gjykatë ose të paraqesë një ankesë pranë autoritetit përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave. Autoriteti përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave në Zvicër është Komisioneri Federal për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Informacionit (http://www.edoeb.admin.ch).

10. Ndryshimet

Ne mund ta rregullojmë këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë pa njoftim paraprak. Zbatohet versioni aktual i publikuar në faqen tonë të internetit. Përderisa deklarata për mbrojtjen e të dhënave është pjesë e një marrëveshjeje me ju, në rast të një përditësimi, ne do t’ju informojmë për ndryshimin me e-mail ose me mjete të tjera të përshtatshme.

*****